IX. Матеріали контролю основного етапу заняття.

Мікроеволюція- еволюція на рівні популяції, що веде до утворення нових підвидів та видів.

Вид і його характеристики

Структура вида Окремі популяції
Критерії вида морфологічні фізіологічні біохімічні географічні генетичні
Характеристика популяцій ареал чисельність панміксія генофонд Фенотипічна структура
Елементарні Еволюційні процеси Мутації: Геном ні? Хромосомні? генні Популяційні хвилі: знижуючі чисельність підвищуючи чисельність Ізоляція: географічн екологічна генетична „дрейф генів@
Фактор еволюції (направляючий) Природний добір: стабілізуючий, движучий, дизруптивний
Шляхи видоутворення Симпатричне: автоплоїдія, гібридизація, сезонна ізоляція, репродуктивна ізоляція Алопатичне ( географічне)
Результат Зміна генофонда популяції, можливо утворення нового вида

Макроеволюція- еволюція результатом якої є утворення над видових таксонів.

Форми філогенеза Філітична еволюція дивергенція конвергенція паралелізм
Напрямки еволюції IX. Матеріали контролю основного етапу заняття. Алогенез (ідіоадаптація) Арогенез (ароморфоз)
Правила еволюції Не зворот-ність Прогресив-на спеціаліза-ція Походження від неспеціалізова-них нащадків Адаптивна радіація
Еволюція органів і функцій
Головні характеристики органів і функцій Мультифункціональність Кількісні зміни функцій
Принципи перетворення органів і функцій Зміна функцій Розділення функцій і органів Посилення головної функції Заміщення органів
Філембріогенези Анаболія Девіація Архалаксіс

X1I.Література.

Основна:

7. Медична біологія / за ред. В.П. Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник.- Вінниця: Нова книга, 2004.-С.279-306.

8. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник /Пер. з рос. В.О.Мотузного. К.: Вища школа, 1992. – С.114-115, 213-228.

9. Биология (в 2 кн.). Кн.2: Учебник для медицинских специальностей вузов /Под ред IX. Матеріали контролю основного етапу заняття.. В.Н.Ярыгина, 6-е изд. стер.. М.: Высшая школа, 2004.- С.30-55.

Додаткова:

10. Збірник задач і вправ з біології: Навч. посібник/А.Д.Тимченко, Ю.І.Бажора, Л.Г.Кириченко та ін.- К.: Вища школа, 1992.- С.182-204.

11. Медична біологія/Під ред. проф. В.К.Рыбальченка.- Луганськ: ООО «Элтон-2», 1996.- С.61-62.

Питання для контролю засвоєння теми.

1. Сучасна теорія біологічної еволюції як синтез дарвінізму і популяційної генетики.

2. Біологічний вид, його критерії. Генофонд (алелофонд) виду. Реальність і динамічність існування виду. Структура виду. Популяції -головні складові одиниці виду.

3. Характеристики популяції: морфологічні, екологічні, генетичні. Генофонд (алелофонд) популяції. Ідеальні та реальні популяції.

4. Закон постійності генетичної структури IX. Матеріали контролю основного етапу заняття. ідеальних популяцій (закон Харді-Вайнберга). Використання закону Харді-Вайнберга для визначення генетичної структури реальних популяцій і популяцій людей.

5. Поняття про мікроеволюцію. Популяція - елементарна одиниця еволюції. Елементарні еволюційні фактори: неспрямовані (мутаційний процес, генетична комбінаторика, популяційні хвилі, ізоляція, потік генів, дрейф генів), спрямовані (природний добір).

6. Взаємодія елементарних еволюційних факторів. Природний добір як головний рушійний, творчий фактор еволюції. Форми природного добору: рушійний, стабілізуючий, дизруптивний.7. Головні результати мікроеволюції: видоутворення, генетичний поліморфізм, адаптації. Механізми видоутворення та його етапи.

8. Генетична гетерогенність і генетичний поліморфізм природних популяцій як основа їх еволюційної пластичності. Генетичне обтяження в популяціях.

9. Адаптація організму до середовища проживання і походження біологічної доцільності.

10. Поняття IX. Матеріали контролю основного етапу заняття. про популяцію людей. Популяційна структура людства. Великі популяції, малі популяції (деми, ізоляти). Вплив структури шлюбів та демографічних показників на стан генофонду (алелофонду) популяцій людей.

11. Вплив мутаційного процесу, ізоляції, міграції на генетичну структуру популяції й генетичну конституцію людей. Генетико-автоматичні процеси в малих популяціях, ефект родоначальника.

12. Специфіка дії природного добору в популяціях людей. Добір і контрдобір.

13. Генетичний й фенотиповий поліморфізм людства. Генетичний поліморфізм: адаптаційний (екологічний), балансований (гетерозиготний). Проблема генетичного обтяження і вплив мутагенних факторів (радіаційних і хімічних) на популяції людей, медико-біологічні наслідки.

14. Поняття про макроеволюцію. Взаємозв'язок мікро- і макроеволюції. Органічний світ як результат процесу еволюції.


documentavrlmcn.html
documentavrltmv.html
documentavrmaxd.html
documentavrmihl.html
documentavrmprt.html
Документ IX. Матеріали контролю основного етапу заняття.