Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница

безпечності та якості під час виробництва та обігу харчових

продуктів;

3) забезпечувати використання у харчових продуктах дозволених

інгредієнтів, які використовуються у дозволених межах, є

безпечними та належної якості;

4) забезпечувати наявність достатньої та надійної інформації

щодо поживної цінності, складу, належних умов зберігання,

застережень та приготування харчових продуктів;

5) надавати декларацію виробника згідно із статтею 21 цього

Закону;

6) забезпечувати належні умови зберігання та/або експонування

харчових продуктів;

7) запобігати продажу небезпечних, непридатних до споживання

та неправильно маркованих харчових продуктів;

8) добровільно вилучати харчові продукти, які вони виробили

або вводять у обіг, у разі виявлення факту, що такі харчові

продукти небезпечні, непридатні до споживання або неправильно

марковані;

9) виправляти недоліки харчових продуктів, які вироблені або

знаходяться в обігу та не відповідають вимогам Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница цього Закону;

10) забезпечувати безперешкодний доступ відповідного

інспектора, який здійснює державний контроль або державний нагляд,

до потужностей (об'єктів) з виробництва або обігу харчових

продуктів протягом звичайного часу роботи та дозволяти відбір

зразків об'єктів санітарних заходів, а також інших матеріалів і

речовин на зазначених потужностях (об'єктах), та надавати за

вимогою відповідного інспектора документи, необхідні для цієї

мети;

11) компенсувати відповідно до закону шкоду, заподіяну

споживачам внаслідок споживання непридатних до споживання або

неправильно маркованих харчових продуктів та споживання харчових

продуктів, які були визнані небезпечними, за умови їх зберігання,

приготування та/або споживання згідно з інструкціями, наданими

виробником та/або продавцем;

12) вести облік придбання, з посиланням на відповідну

декларацію виробника, та використання Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница харчових продуктів, харчових

добавок, ароматизаторів та допоміжних матеріалів для переробки, що

застосовуються для виробництва або обігу харчових продуктів,

протягом трьох років для забезпечення відслідковування таких

харчових продуктів. У разі серійного виробництва харчових

продуктів, харчових добавок, ароматизаторів та допоміжних

матеріалів для переробки такий облік здійснюється за номеромпартії.

Стаття 21. Декларація виробника

Виробник сільськогосподарської продукції, призначеної для

споживання людиною, харчових продуктів, харчових добавок,

ароматизаторів або допоміжних матеріалів для переробки

зобов'язаний видавати декларацію виробника на такі об'єкти під час

введення їх в обіг.

Декларація виробника засвідчує відповідність харчових

продуктів, харчових добавок, ароматизаторів або допоміжних

матеріалів для переробки вимогам, визначеним у декларації за

умови, що вимоги, встановлені виробником, виконуються протягом

подальших дій.

Декларація виробника видається Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница на визначений період часу для

серійного виробництва одного й того самого харчового продукту,

харчової добавки, ароматизатора, допоміжного засобу для переробки

або для партії.

Якщо декларація виробника видається на серійне виробництво

продукту, включені до неї партії повинні зазначатись у такій

декларації виробника. Декларація виробника, що видається на

партію, повинна містити посилання на конкретну партію.

Декларація виробника повинна містити таку інформацію:

1) назву та адресу виробника;

2) назву харчового продукту, харчової добавки, ароматизатора,

допоміжного матеріалу для переробки та іншу інформацію, необхідну

для ідентифікації продукту;

3) посилання на санітарні заходи, технічні регламенти або

стандарти, відповідність з якими засвідчується, та умови, за яких

така відповідність буде підтримуватися (умови транспортування,

зберігання та інші умови Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница обігу);

4) дату видачі, ім'я, підпис та посаду особи, яка видала

декларацію виробника;

5) для продуктів, вироблених в Україні, контрольний

(реєстраційний) номер, наданий виробнику після отримання

експлуатаційного дозволу відповідно до положень статті 22 цього

Закону.

Виробник, що видає декларацію виробника, повинен мати

документальні докази дійсності його декларації. Такими

документальними доказами визнаються, зокрема, протоколи

вимірювань, досліджень, проведених акредитованою лабораторією,

документи про впровадження на виробництві систем HACCP або

аналогічних систем забезпечення безпечності та якості вироблених

товарів, експлуатаційні дозволи і документи про результати

державного контролю та державного нагляду санітарної та/або

ветеринарної служби відповідно.

Розділ IV. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ

ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Стаття 22. Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів)

з виробництва, переробки або реалізації харчових

продуктів

1. Оператори потужностей (об Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница'єктів), що здійснюють в Україні

діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів,

підконтрольних санітарній службі, повинні отримати експлуатаційний

дозвіл відповідного головного державного санітарного лікаря, який

видається на кожну з таких потужностей (об'єктів), що

використовуються для здійснення вищезазначеної діяльності.

Потужностям (об'єктам), які потребують експлуатаційного дозволу,

присвоюється персональний контрольний (реєстраційний) номер.

Потужності (об'єкти) та їх оператори заносяться до реєстру

потужностей (об'єктів), який ведеться в порядку, встановленому

центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

2. Оператори потужностей (об'єктів), що здійснюють діяльність

з виробництва харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній

службі, та оператори агропродовольчих ринків повинні отримати

експлуатаційний дозвіл відповідного головного державного

інспектора ветеринарної медицини для кожної Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница з таких потужностей

(об'єктів). Потужностям (об'єктам), які потребують

експлуатаційного дозволу, присвоюється персональний контрольний

(реєстраційний) номер. Потужності (об'єкти) та їх оператори

заносяться до реєстру потужностей (об'єктів), який ведеться в

порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з

питань аграрної політики.

3. Реєстри, зазначені у частинах першій і другій цієї статті,

повинні бути доступними для громадськості в електронному та/або

іншому вигляді.

4. Форма та умови експлуатаційного дозволу, порядок його

отримання, призупинення, скасування та поновлення, а також оплати

за отримання експлуатаційного дозволу встановлюються Кабінетом

Міністрів України на підставі спільного подання центральних

органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я та з питань

аграрної політики.

Стаття 23. Призупинення дії, скасування та поновлення

експлуатаційного дозволу Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница для потужностей

(об'єктів)

1. Дія експлуатаційного дозволу не призупиняється у разі:

1) якщо під час державного контролю або державного нагляду

відповідний інспектор виявляє порушення умов експлуатаційного

дозволу, яке можна негайно усунути у його присутності;

2) якщо під час державного контролю або державного нагляду

відповідний інспектор виявляє порушення умов експлуатаційного

дозволу, яке неможливо негайно усунути, але яке не становить

безпосередньої загрози для життя та здоров'я населення.

2. У випадку, зазначеному у пункті 2 частини першої цієї

статті, відповідний інспектор видає припис про усунення допущених

порушень та/або тимчасову заборону обігу відповідних об'єктів

санітарних заходів, про що негайно звітує відповідному головному

державному санітарному лікарю або відповідному головному

державному інспектору ветеринарної медицини чи їх Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница заступникам, та

бере на контроль виконання вимог цього припису.

3. Якщо під час державного контролю або державного нагляду

відповідний інспектор виявляє порушення умов експлуатаційного

дозволу, що становить безпосередню загрозу для здоров'я або життя

населення, відповідний інспектор видає припис про призупинення

функціонування потужності (об'єкта) та/або тимчасову заборону

обігу об'єктів санітарних заходів, що пов'язані з такими

порушеннями, про що негайно інформує відповідного головного

державного санітарного лікаря або відповідного головного

державного інспектора ветеринарної медицини чи їх заступників, які

на підставі цього припису видають постанову про призупинення

експлуатаційного дозволу.

4. Якщо оператор потужностей (об'єктів), що підлягають

державному контролю або державному нагляду не виконає у

встановлені терміни вимоги приписів, зазначених у частинах другій

і Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница третій цієї статті, відповідний головний державний санітарний

лікар або відповідний головний державний інспектор ветеринарної

медицини чи їх заступники повинні винести постанову про скасування

дії експлуатаційного дозволу, виданого на ці потужності (об'єкти),

та виключити ці потужності (об'єкти) з відповідного реєстру у

встановленому порядку.

5. Призупинення та/або скасування експлуатаційного дозволу на

потужності (об'єкт) оприлюднюється з метою захисту здоров'я

споживачів.

6. Оператор потужностей (об'єкта), експлуатаційний дозвіл на

які був скасований, має право подавати заяву на одержання іншого

експлуатаційного дозволу не раніше, ніж через шість місяців після

дати скасування попереднього дозволу.

7. Оператор потужностей (об'єкта), експлуатаційний дозвіл на

які був призупинений або скасований, може оскаржити рішення про

призупинення чи скасування цього Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница експлуатаційного дозволу

вищестоящому головному державному санітарному лікарю або головному

державному інспектору ветеринарної медицини протягом десяти днів

після отримання рішення або до суду.

Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії.

Стаття 24. Затверджені експортні потужності (об'єкти)

1. Особи, які мають експлуатаційний дозвіл на потужності

(об'єкти) з виробництва харчових продуктів та мають намір

здійснювати експорт харчових продуктів, підконтрольних санітарній

службі, до країн призначення, які мають особливі вимоги до

потужностей (об'єктів), процесів виробництва, умов зберігання або

інші подібні вимоги, що стосуються харчових продуктів, можуть

звертатися до санітарної служби із запитом про проведення

офіційної перевірки виконання ними цих вимог, а стосовно харчових

продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, - до ветеринарної

служби (далі - відповідна служба).

2. Відповідна Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница служба на підставі результатів офіційної

перевірки виконання всіх вимог, встановлених країною призначення,

до якої мають намір здійснювати експорт харчових продуктів

потужності (об'єкти), затверджує ці потужності (об'єкти) (далі -

затверджені експортні потужності (об'єкти), про що вносить

відповідні відомості до експлуатаційного дозволу.

3. Будь-який продукт, який експортується до країни

призначення і який походить із затверджених експортних потужностей

(об'єктів), повинен бути маркований відповідно до вимог країни

призначення. У разі необхідності таке маркування може включати

контрольний (реєстраційний) номер, передбачений статтею 22 цього

Закону.

4. Відповідна служба веде реєстр затверджених експортних

потужностей (об'єктів) із зазначенням країни призначення та

кожного виду харчового продукту, для якого перевірено виконання

встановлених вимог. Реєстр повинен бути доступним для

громадськості Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница в електронному та/або друкованому вигляді.

5. Порядок проведення офіційної перевірки виконання всіх

вимог встановлених країною призначення, до якої мають намір

здійснювати експорт харчових продуктів оператори затверджених

експортних потужностей (об'єктів), процедура затвердження

експортних потужностей (об'єктів), реєстрації та вилучення з

реєстру встановлюються відповідно центральним органом виконавчої

влади в галузі охорони здоров'я та центральним органом виконавчої

влади з питань аграрної політики.

6. Кабінет Міністрів України встановлює розмір плати за

проведення офіційної перевірки виконання вимог, передбачених

країною призначення.

Стаття 25. Вилучення затверджених експортних потужностей

(об'єктів) з реєстру затверджених експортних

потужностей (об'єктів)

1. Якщо в процесі здійснення державного контролю та/або

державного нагляду відповідний інспектор встановить, що

затверджені експортні потужності (об'єкти) не відповідають вимогам

країни призначення Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница, відповідний інспектор повинен зафіксувати

порушення цих вимог у документі про проведення інспекції та

негайно поінформувати про це відповідного головного державного

санітарного лікаря або відповідного головного державного

інспектора ветеринарної медицини чи їх заступників.

2. Відповідний головний державний санітарний лікар або

головний державний інспектор ветеринарної медицини чи їх заступник

повинні прийняти рішення щодо вилучення таких потужностей

(об'єктів) або певних видів харчових продуктів, вироблених на

таких потужностях (об'єктах), з реєстру затверджених експортних

потужностей (об'єктів) у встановленому порядку.

3. Оператор затверджених експортних потужностей (об'єктів)

може оскаржити рішення про тимчасове або постійне вилучення таких

потужностей (об'єктів) або певного виду харчових продуктів,

вироблених на таких потужностях (об'єктах), з реєстру затверджених

експортних Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница потужностей (об'єктів) вищестоящому головному

державному санітарному лікарю або головному державному інспектору

ветеринарної медицини протягом десяти днів після отримання рішення

або до суду.

Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії.

4. У разі прийняття рішення про тимчасове або постійне

вилучення затверджених експортних потужностей (об'єктів) або

певного виду харчових продуктів, вироблених на таких потужностях

(об'єктах), з реєстру затверджених експортних потужностей

(об'єктів) відповідна служба повинна невідкладно повідомити про це

компетентний орган країни призначення.

5. Компетентний орган будь-якої країни призначення, для якої

відповідною службою проведено офіційну перевірку виконання

встановлених вимог, повинен мати безперешкодний доступ до

затверджених експортних потужностей (об'єктів) з метою

інспектування таких потужностей для перевірки виконання

встановлених вимог. Компетентний орган країни призначення

зобов Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница'язаний повідомити відповідну службу про зазначене

інспектування принаймні за 48 годин.

6. Якщо в результаті інспектування затверджених експортних

потужностей (об'єктів) для перевірки виконання встановлених вимог

компетентний орган країни призначення дійде висновку, що такі

потужності (об'єкти) не виконують встановлені вимоги, відповідна

служба призупиняє або вилучає з реєстру своє затвердження

потужності для експорту харчових продуктів до відповідної країни

призначення згідно з рішенням зазначеного компетентного органу

країни призначення. Рішення компетентного органу країни

призначення про призупинення або вилучення з реєстру затвердження

потужності для експорту харчових продуктів до відповідної країни

призначення не підлягає оскарженню.

Стаття 26. Вимоги до потужностей (об'єктів), що виробляють

харчові продукти для імпорту в Україну

1. Санітарна служба та Ветеринарна служба (далі - відповідна

служба) відповідно до Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница компетенції можуть встановлювати вимоги до

потужностей (об'єктів), виробничих процесів, умов зберігання або

інші вимоги стосовно харчових продуктів, підконтрольних санітарній

службі, та харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі,

що імпортуються в Україну. Такі вимоги не повинні перевищувати

аналогічні вимоги, які встановлені для вітчизняних виробників, що

здійснюють виробництво та/або обіг таких харчових продуктів.

2. Відповідна служба може перевіряти дотримання вимог до

потужностей (об'єктів), виробничих процесів, умов зберігання та

інших вимог у країнах, з яких імпортуються харчові продукти

(далі - потужності (об'єкти) для імпорту в Україну). Відповідна

служба повинна мати безперешкодний доступ до потужностей

(об'єктів) для імпорту в Україну з метою інспектування таких

потужностей для перевірки виконання вимог, визначених у частині

першій цієї статті Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница. Відповідна служба України зобов'язана

повідомити відповідну компетентну службу країни-імпортера про

зазначене інспектування принаймні за 48 годин.

3. Імпорт харчових продуктів або інших об'єктів санітарних

заходів з потужностей (об'єктів) для імпорту в Україну, під час

інспектування яких відповідна служба виявила недотримання

встановлених вимог, не дозволяється.

4. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони

здоров'я веде реєстр потужностей (об'єктів) для імпорту в Україну

харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

5. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної

політики веде реєстр потужностей (об'єктів) для імпорту в Україну

харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі.

6. Порядок проведення перевірки виконання вимог, визначених у

частині першій цієї статті, реєстрації та вилучення з реєстру

потужностей (об Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница'єктів) для імпорту в Україну встановлюється

відповідно центральним органом виконавчої влади в галузі охорони

здоров'я та центральним органом виконавчої влади з питань аграрної

політики.

Розділ V. ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Стаття 27. Вимоги до виробництва харчових продуктів

1. Харчові продукти, вироблені в Україні, повинні бути

безпечними, придатними до споживання, правильно маркованими та

відповідати санітарним заходам і технічним регламентам.

2. Для забезпечення безпечності харчових продуктів,

вироблених в Україні, забороняється:

1) використання харчових добавок, які не зареєстровані для

використання в Україні;

2) використання ароматизаторів та допоміжних матеріалів для

переробки, які не зареєстровані для використання в Україні;

3) використання дієтичних добавок, які не зареєстровані для

використання в Україні;

4) використання допоміжних засобів і матеріалів для

виробництва та обігу, які не Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница дозволені для прямого контакту з

харчовими продуктами;

5) використання допоміжних засобів і матеріалів для

виробництва та обігу, які за своєю природою та складом можуть

передавати забруднюючі речовини харчовим продуктам;

6) використання харчових продуктів як інгредієнтів для

виробництва, включаючи сільськогосподарську продукцію, якщо вони

містять небезпечні фактори на рівнях, що перевищують обов'язкові

параметри безпечності.

3. Виробники, що здійснюють діяльність з виробництва харчових

продуктів, підконтрольних санітарній службі, зобов'язані погодити

технологію виробництва з центральним органом виконавчої влади у

сфері охорони здоров'я.

4. Виробники, що здійснюють діяльність з виробництва харчових

продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, зобов'язані

погодити технологію виробництва з центральним органом виконавчої

влади у сфері аграрної політики.

Стаття 28. Державна реєстрація харчових продуктів для

спеціального дієтичного споживання Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница, функціональних

харчових продуктів та дієтичних добавок

1. Забороняється введення в обіг харчових продуктів

спеціального дієтичного використання, функціональних продуктів та

дієтичних добавок, які не пройшли державну

санітарно-епідеміологічну експертизу та державну реєстрацію.

2. Кабінет Міністрів України встановлює:

1) порядок віднесення харчових продуктів до категорії

харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання,

функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок;

2) процедуру державної реєстрації харчових продуктів для

спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових

продуктів та дієтичних добавок;

3) процедуру ведення Державного реєстру харчових продуктів

для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових

продуктів та дієтичних добавок;

4) процедуру надання інформації, яка міститься у Державному

реєстрі харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання,

функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок;

5) вартість робіт, пов'язаних з Державною реєстрацією

харчових Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница продуктів для спеціального дієтичного споживання,

функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок, відповідно

до положень статті 57 цього Закону.

Стаття 29. Вимоги до виробництва харчових продуктів для

спеціального дієтичного споживання, функціональних

харчових продуктів та дієтичних добавок

1. Забороняється виробництво харчових продуктів спеціального

дієтичного використання, функціональних продуктів та дієтичних

добавок, які не пройшли державну санітарно-епідеміологічну

експертизу та державну реєстрацію.

2. Харчові продукти, що використовуються для виробництва

харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання,

функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок, повинні

відповідати обов'язковим параметрам безпечності і мінімальним

специфікаціям якості, що є прийнятними для споживача з особливими

дієтичними потребами відповідно до санітарних заходів та технічних

регламентів.

3. Дієтичні добавки можуть додаватися до окремих харчових

продуктів з урахуванням рівня включень, визначеного Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница у відповідних

санітарних заходах, а також вироблятися для безпосереднього

споживання як самостійний харчовий продукт.

Стаття 30. Реєстрація харчових добавок для харчових продуктів

1. Дозволяється використання харчових добавок у виробництві

харчових продуктів та у харчових продуктах, що знаходяться в

обігу, після їх реєстрації центральним органом виконавчої влади у

сфері охорони здоров'я.

2. Харчові добавки заносяться до відповідного реєстру за

зверненням виробника та/або продавця (постачальника) або за

рекомендацією Національної Комісії України з Кодексу Аліментаріус

на підставі затверджених Головним державним санітарним лікарем

України санітарно-епідеміологічних нормативів стосовно рівня

включень таких харчових добавок у певних видах харчових продуктів

та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

3. У процесі реєстрації харчової добавки необхідно:

1) визначати харчові продукти, до яких ця Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница добавка може

додаватися, та умови, за яких вона може додаватися;

2) обмежувати харчову добавку до найнижчого рівня

використання який необхідний для досягнення бажаного ефекту;

3) враховувати будь-яке допустиме щоденне споживання або іншу

еквівалентну оцінку обсягів споживання харчової добавки та її

вірогідне щоденне споживання від усіх джерел, включаючи можливе

щоденне споживання харчової добавки спеціальними групами

споживачів.

4. Харчова добавка дозволяється до використання в Україні за

умов, якщо:

1) існує обґрунтована технологічна необхідність у харчовій

добавці і ця мета не може бути досягнута іншими технологічно

доступними засобами;

2) харчова добавка не являє собою небезпеки для здоров'я

споживача на рівні використання, на якому пропонується, що може

бути встановлено на підставі доступних наукових доказів;

3) харчова добавка не Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница вводить споживача в оману.

5. Будь-який виробник може звернутись із запитом на

реєстрацію харчової добавки шляхом подання до центрального органу

виконавчої влади у сфері охорони здоров'я заяви про реєстрацію

харчової добавки, що супроводжується відповідною документацією,

яка свідчить про те, що харчова добавка відповідає положенням

частин другої, третьої і четвертої цієї статті. Якщо харчова

добавка дозволена до використання відповідними міжнародними

організаціями, інформація, що це підтверджує, додається до заяви

про реєстрацію. Рішення щодо реєстрації або відмови в реєстрації

харчової добавки для виробництва харчових продуктів в Україні чи

обігу харчових продуктів, які містять таку харчову добавку,

повинне бути видане протягом 120 робочих днів після одержання

повної заяви.

6. Будь-яка харчова Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница добавка, стосовно реєстрації якої було

подано запит і яка була дозволена до використання відповідними

міжнародними організаціями, підлягає експрес-реєстрації.

Експрес-реєстрація має включати огляд звіту відповідних

міжнародних організацій, які обґрунтовують можливість використання

харчової добавки. Цей огляд повинен враховувати обставини та

умови, специфічні для населення України, а також технічні та

економічні можливості визначення присутності та/або рівні

використання харчових добавок у харчових продуктах відносно рівнів

включень, що затверджені відповідними міжнародними організаціями.

Згідно з процедурою експрес-реєстрації рішення щодо реєстрації або

відмови в реєстрації харчової добавки для виробництва харчових

продуктів в Україні чи обігу харчових продуктів, які містять таку

харчову добавку, повинне бути видане протягом 30 робочих днів

після одержання повної заяви.

7. Порядок реєстрації Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница харчових добавок встановлюється

центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

8. Вартість робіт, пов'язаних з реєстрацією харчових добавок,

встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 31. Вимоги до використання ароматизаторів

1. Положення цієї статті не застосовуються щодо:

1) їстівних речовин та продуктів, призначених для

безпосереднього споживання, з відновленням або без нього;

2) речовин, що мають виключно солодкий, кислий чи солоний

смак;

3) матеріалів рослинного та тваринного походження, що мають

природні ароматичні властивості, які не використовуються як

ароматичні джерела.

2. Ароматизатори не повинні містити будь-які шкідливі фактори

у кількостях, що перевищують максимальні рівні, та спричиняти

присутність небажаних речовин у харчових продуктах у кількостях,

що перевищують рівні, визначені обов'язковими показниками

Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 7 | Нарушение авторских Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница прав


documentavrcyfh.html
documentavrdfpp.html
documentavrdmzx.html
documentavrdukf.html
documentavrebun.html
Документ Розділ II. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 4 страница